การทดสอบ EQ


ข้อควรระวัง

คำถามในการทดสอบนี้อ้างอิงจากการวิจัยของศาสตราจารย์จิตวิทยาจากอังกฤษ Simon Baron-cohen และ ศาสตราจารย์จิตวิทยาจากสหรัฐอเมริกา Daniel Goleman การทดสอบ EQ (Emotional/Empathy Quotient) นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดค่าสัมประสิทธิ์ความรู้สึกและความเห็นใจ โดยมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ โปรดเลือกคำตอบตามที่คุณสะดวกและเป็นนิสัย